Kategorie
Polityka prywatności


Polityka prywatności sklepu rockshock.pl:  RODO 

 

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez Stig Sylwia Zypper właściciel sklepu internetowego Rock Shock z siedzibą w Gdańsku.

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie. Mamy obowiązek też poinformować Państwa o poniżej opisanych prawach.

 

 

 

I. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów Firmy Stig:

 

 

 

Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów, porozumień handlowych, które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy/porozumienia dla celów takich jak:

 

 

 

1. realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
2. zawarcie oraz realizacja umowy z Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
3. informowanie Państwa na bieżąco o zmianach w ofercie firmy
4. marketing bezpośredni,
5. przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń,
6. raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,
7. profilowanie danych –w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.

 

 

 

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Firmę Stig.

 

 

 

• przez czas wykonania tych obowiązków,
• przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane
• przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

 

 

 

II. Jaki rodzaj danych osobowych trzeba podać?

 

 

 

1. Imię Nazwisko/Firma
2. NIP (w przypadku firmy)
3. adres zamieszkania
4. adres poczty e-mail
5. numer telefonu
-w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

 

 

 

III. Komu Firma Stig jako administrator przekazuje dane osobowe.

 

 

 

Stig w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.

• Podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach)

• Podmiotom świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym.

 

IV. Jakie jest Państwa prawo dostępu do danych przechowywanych przez nas.

 

 

 

Prawo dostępu do danych Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 

 

 

1) udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
2) wydania kopii przetwarzanych danych,
3) niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
4) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
5) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
6) niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
7) przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

 
 

 

 

V. Prawo do sprzeciwu

 

 

 

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

 

 

 

VI. Prawo do wniesienia skargi

 

 

 

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Firmę Stig Sylwia Zypper przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres rockshock@rockshock.pl bądź telefonicznie pod numerem:
+48 668 107 141
oprogramowanie: SOTESHOP